Gerda zima '10-'11 / Gerda winter '10-'11

 

 
Gerda zima '09-'10 / Gerda winter '09-'10

 
Gerda wiosna '09 / Gerda spring '09
 

 
Gerda zima '08-'09 / Gerda winter '08-'09


Gerda podlotek / Gerda puppy